தரம் 04, 05 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலைச் செயலமர்வு (18-06-2022)

அன்பான தரம் 4,5 மாணவர்களே!

18-06-2022 அன்று நடைபெறவுள்ள நிகழ்நிலைச் செயலமர்விற்கான வினாத்தாள்-01, வினாத்தாள்-02  மற்றும் நிகழ்நிலைச்செயலமர்விற்கான இணைப்பு  ஆகியவை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

இவற்றினை எமது உத்தியோக பூர்வ இணையத்தளமான www.trincozone.edu.lk ஊடாகப் பெற்றுக்கொள்ள இயலும்.

செயலமர்வில் இணைந்து கொள்வதற்கு முன்னதாக வினாத்தாள்களை நிறைவு செய்து தயார்நிலையில் இருக்கவும்.

Grade-04-Paper-01(Online)

https://forms.gle/xuLN7DX1a1ZpYStR6

Grade-04-Paper-01

https://drive.google.com/file/d/1yndUO93y14BzAckIrmi94UV2UfYGo_gb/view?usp=sharing

Grade-04-Paper-02

https://drive.google.com/file/d/1ZtpABlmsVZkZ1kzJ9ykS30abuCgTmT5L/view?usp=sharing

Grade-04 Zoom Link

Zonal Education Office Trincomalee is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: தரம்-04 நிகழ்நிலைச் செயலமர்வு

Time: Jun 18, 2022 10:30 AM Colombo

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8753783915?pwd=NTRiMVFrc2VEczV2U29vQ3pDVjNqUT09

Meeting ID: 875 378 3915

Passcode: 2022

-------------------------------------------------------------------------

Grade-05 Paper-01(Online)

https://forms.gle/EUJbR76nNRWGRvsZ9

Grade-05-Paper-01

https://drive.google.com/file/d/1ylwZtCJ3qHWsyTjfIxA6hV5Hf-4gbjrk/view?usp=sharing

Grade-05-Paper-02

https://drive.google.com/file/d/1mVw5KsJnpC-6Oil84sNOf4CLORh-vvtY/view?usp=sharing

Grade-05 Zoom Link

Zonal Education Office Trincomalee is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: தரம்-05 நிகழ்நிலை செயலமர்வு

Time: Jun 18, 2022 08:00 AM Colombo

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8753783915?pwd=NTRiMVFrc2VEczV2U29vQ3pDVjNqUT09

Meeting ID: 875 378 3915

Passcode: 2022

 


Print   Email