ආගමික විෂයයන්
(11) බුද්ධ ධර්මය
කාණ්ඩ විෂයයන්-01
(60) ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
භාෂා විෂයයන්
(21) සිංහල භාෂාව හා සාහිතය
කාණ්ඩ විෂයයන්-02
ගණිතය, ඉතිහාසය, විද්‍යාව
(32) ගණිතය
කාණ්ඩ විෂයයන්-03
(80) සන්නිවේදනය හා තොරතුරු තාක්ෂණය