தொகுதிப்பாடம்-02
(40) சங்கீதம் (கீழைத்தேயம்)
தொகுதிப்பாடம்-03
(80) தகவல் தொடர்பாடலும் தொழினுட்பவியலும்