நிகழ்நிலைப் பரீட்சை

ஆய்ந்தறிகைப் பரீட்சையில் பெற்ற புள்ளியின் அடிப்படையில் நடைபெறும் நிகழ்நிலைக் கணிப்பீடு.

தரம்-07

விஞ்ஞானம்

தரம்-08

விஞ்ஞானம்

தரம்-09

விஞ்ஞானம்

தரம்-10

தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்

தரம்-11

தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும்

தரம்-12

பொருளியில்

தரம்-13

பொருளியில்

Print   Email